Dua Zaroorat Ke Liye

Dua Shadi Aur Izzat Ke Liye

Dua PARESHANI KI

Dua Zaroorat Ke Liye bhi hoti hai. Dua Shadi Aur Izzat Ke Liye bhi hoti h aur Dua PARESHANI KI bhi hoti hai. har zaroorat ki purti,shadi aur izzat ke liye

E-mail : ilaajroohanihealings@gmail.com,
info@ilaajroohanihealings.com
Call Us: +91-8209842780,9314520103
Follow us on :
(1) Dua Zaroorat Ke Liye
(YAAD DAASHT) (ILLM MAIN) (AUR) (KAMON MAIN)
(YA QAWIYYO) (YA ALIMON) (YA ALLAH HO)
AAP IS KO (300) BAAR ROOZ SUBHA FAZAR KI NAMAZ KE BAAD YA FRIR RAAT MAIN BAAD NAMAZ ISHAN PADHA KARO AAP KE ( ILLM MAIN ) AUR AAP KI (YAAD DAASHT ) MAIN AUR AAP KE HAR (KAMON MAIN) BHETRI AUR KAAM YABI ALLAH ATA FARMAEGA INSHA ALLAH
(2) Dua Shadi Aur Izzat Ke Liye
AAP RAAT MAIN JUME KO ( SURAH YUSUF ) PADHA KAREN (11) (11) BAR DARUD SHARIF (AAGE AUR PICHE) AUR (24) GANTE DARUD SHARIF PADHTE RAHA KARO AUR (5) WAQT KI NAMAZ AUR QURAN KI PABAND HO JAO INSHA ALLAH AAP KI SHADI AUR IZZAT MAIN FORN KAAMYABI MILEGI ATA FARMAEGA INSHA ALLAH
(3) Dua (YAAD DAASHT) (ILLM MAIN) (AUR) (KAMON MAIN)
(YA QAWIYYO ) (YA ALIMON ) ( YA ALLAH HO ) AAP IS KO (300) BAAR ROOZ SUBHA FAZAR KI NAMAZ KE BAAD YA FRIR RAAT MAIN BAAD NAMAZ ISHAN PADHA KARO AAP KE ( ILLM MAIN ) AUR AAP KI (YAAD DAASHT ) MAIN AUR AAP KE HAR ( KAMON MAIN ) BHETRI AUR KAAM YABI ALLAH ATA FARMAEGA INSHA ALLAH
(4) Dua (99) PARESHANI KI
HAR GM AUR PARE SHANI KE LIYE
MOHOTRAM AAP ZAYADA SEY ZAYADA ROOZ ISKO PADHA KARO AUR AGAR (1100) BAAR ISKO AUR (21) (21) BAAR DAROOD SHARIF ( AWWAL AUR AKHIR ) AGEY PICHHEY PADHEN TO BOHOT JALD AAP KI PARE SHANI DUR HOGI INSHA ALLAH IS KO ROOZ KA MAMUL BNALEN (LAHAWLA WALA WALA WALA QUWWATA ILLABILLA HIL ALIYUL AZIIM )